مواد غذایی مفید برای شیردهی

مواد مغذی و مفید برای شیر دهی 

pپروتئین 

feآهن 

caکلسیم 

بسته به سن باید بین هزار تا هزارو سیصد میلیگرم کلسیم در روزمصرف کنید که این مقدار کلسیم با مصرف 226گرم شیر در روز تامین می شود 

با عرض پوزش، ما در حال به روز رسانی اطلاعات هستیم، لطفاً بعداً مراجعه نمایید.