خطر صدای بلند بر سیستم شنوایی جنین

نویسنده: مریم احمدی دسته: دانستنی های دوران بارداری تاریخ: دیدگاه: 0

خطر صدای بلند بر سیستم شنوایی جنین

در آغاز سه ماهه سوم بارداری جنین قادر به شنیدن صداهای اطراف بوده وسیستم شنوایی او به طور کامل شکل گرفته است.

انجمن ناشنوایان فرانسه درمورد خطرات قرارگرفتن جنین درمعرض سروصدای زیاد د دردوران بارداری به مادران آینده هشدارداد.

خطر صدای بلند بر سیستم شنوایی جنین

در آغاز سه ماهه سوم بارداری جنین قادر به شنیدن صداهای اطراف بوده وسیستم شنوایی او به طور کامل شکل گرفته است.

انجمن ناشنوایان فرانسه درمورد خطرات قرارگرفتن جنین درمعرض سروصدای زیاد د دردوران بارداری به مادران آینده هشدارداد.

ازمیان حواس پنجگانه حس شنوایی کامل ترین حس جنین در هنگام تولد است وسلول های شنوایی جنین از آغاز سه ماه سوم بارداری تکامل یافته است.اعضای هیئت علمی انجمن ناشنوایان فرانسه که از پایه گذاران روز ملی ناشنوایان فرانسه نیز می باشند با تأکید بر این مسأله که "سیستم شنوایی جنین از هفته سی ام بارداری به تکامل رسیده است"در حفظ سلامت سیستم شنوایی جنین به مادران باردار هشدار دادند.در حقیقت قدرت شنوایی جنین بین ماه های هفتم و هشتم بارداری عملاً فعال بوده و در عین حال بسیار حساس و آسیب پذیر است.سلول های مویی گیرنده های حسی هستند که در حلزون گوش داخلی قرارگرفته اند.این سلول ها در اثر ارتعاشات ناشی از صدا به حرکت درآمده وبه این ترتیب سیگنال های صوتی را از طریق عصب شنوایی به مغز منتقل می کنند.

قرارگرفتن جنین درمعرض شوک های صوتی دردوران بارداری به دلیل تعداد کم سلول های مویی گوش خطرناک بوده ومنجر به مرگ وتخریب این سلول ها خواهد شد.بنا به گفته کارشناسان این صدمات به دلیل برگشت ناپذیر بودن،بروز آسیب های شنوایی در نوزاد را به دنبال خواهد داشت.بنابراین علی رغم آنکه قرارگرفتن جنین درمعرض صدا برای یادگیری زبان وتشخیص تفاوت میان زبانها مفید است ولی قرارگرفتن درمعرض برخی صداها اثرات مخربی بر سیستم شنوایی جنین خواهد داشت.

شدت صداهای زیر که دارای فرکانسی بالا هستند باعبور از دیواره شکمی مادر کاهش می یابد واین درحالی است که صداهای بم به دلیل فرکانس پایین تر بُرد یاقدرت نفوذ بیشتری در آب ومایعات داشته واز شدت آنها چندان کاسته نخواهد شد.ازاین رو به کلیه مادران باردار توصیه می شود که "ازقرارگرفتن درمعرض صداهای بلند وشدید خوداری کرده وازقراردادن هدفون بر روی شکم به منظور رساندن صدای موسیقی به گوش جنین،قرارگرفتن در معرض صدای بلند سیستم های صوتی خودروها،جشن ها،کنسرت ها،فستیوال ها وسایر محیط های پر سروصدا تاحد امکان خودداری کنند."

منبع:نشریه انجمن ملی ناشنوایان فرانسه

دیدگاه خود را بنویسید